Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Oskar Wegner” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-324, przy Al. Wojska Polskiego 156, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000057584, NIP 851-10-49-193 o kapitale zakładowym w wysokości 51.500,00 PLN
 2. Organizator przetwarza dane osobowe:
  1. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 1), tj. w celu:
   • realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa w związku z umożliwieniem Pani/Panu korzystania z witryny internetowej
  2. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:
   • umożliwienia Pani/Panu korzystania z witryny internetowej;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
  1. Zleceniodawcy Organizatora, czyli RONAL Bathrooms Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 95, 58-306 Wałbrzych, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna we Wrocławiu pod nr KRS: 0000323057, NIP: 886-29-24-752, o kapitale zakładowym 1.200.000;
  2. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. urzędy skarbowe)
 4. Organizator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie umożliwienia Pani/Panu korzystania z witryny internetowej do czasu zakończenia jej funkcjonowania, a po tym czasie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem przez Panią/Pana z tych Platform do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego odpowiednimi przepisami prawa;
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z umożliwieniem Pani/Panu korzystania z witryny internetowej przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności:
   • dla dokumentacji podatkowej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   • dla dokumentacji księgowej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione);
  3. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Organizatora.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   Jest to prawo do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom.
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   Jest to prawo do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   Jest to prawo do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Organizator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
   Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; Jest to prawo do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Organizator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
   Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych Organizatorowi przez Panią/Pana oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy.
   Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora, wówczas Organizator ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do przeniesienia takich danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y.
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
   Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji Bank nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są Bankowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości korzystania przez Panią/Pana z witryny internetowej.
 9. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres „Oskar Wegner”, Storrady-Świętosławy 1B / 311, 71-602 Szczecin
  2. elektronicznie na adres: info@promocja.sanswiss.pl
  3. osobiście w dowolnej siedzibie Organizatora.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).